logo
Google Analytics

Zaměřte se na výkon a neinvestujte zbytečně!

Oslovte zákazníky, které dovedete k úspěšným konverzím.

Chci 30 minut konzultovat online zdarma

Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany

Optimalizovaný-Web.cz / Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany

dále jen: „Zásady“

1. Kdo jsem?

Mé identifikační údaje jakožto správce a zpracovatele osobních údajů jsou následující:
Bc. Zbyněk Hyrák, IČ: 76316394, místem podnikání: Pelzova 1392, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
(dále též jen jako „správce“)

2. Pro koho jsou Zásady určeny?

Zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto subjektů údajů, kteří byli na tyto Zásady odkázáni a dále všech návštěvníků webových stránek: www.optimalizovany-web.cz.

Jakožto správce a zpracovatel Vašich osobních údajů prohlašuji, že Vaše osobní údaje považuji za důvěrné a že s nimi budu nakládat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, neboť ochrana Vašich osobních údajů patří mezi základní zásady, kterými se při svém podnikání řídím.

Kontaktní údaje správce: e-mail: info@optimalizovany-web.cz, mobil: +420 776 372 361

3. Jaké údaje sbírám a zpracovávám?

4. Proč údaje zpracovávám a jak je využívám?

Některé Vaše osobní údaje mohu zpracovávat i bez Vašeho souhlasu:

5. Jak údaje získávám?

Údaje získávám s ohledem na smluvní charakter vztahu s Vámi zásadně na základě Vašeho dobrovolného poskytnutí těchto údajů.

Některé údaje dále získávám automatizovaně, když používáte moje služby, a to zejména prostřednictvím cookies. Některé údaje získávám také od mých obchodních partnerů, kterým jste údaje při použití mé služby nebo následně poskytli (např. provozovatelům služeb Facebook, Google Analytics, Sklik apod.).

K zajištění přesnosti a aktualizace osobních údajů mohu tyto údaje ověřovat a aktualizovat na základě informací od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky apod.).

6. Jak údaje zpracovávám?

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme zejména elektronickou formou a v této formě jsou uchovány.
V listinné formě jsou osobní údaje zpracovávány v nezbytných případech (např. uzavřené smlouvy).
Pro vedení databáze používám systémy Google Workspace, přístupy ke zdrojům osobních údajů (vč. poštovních serverů) jsou realizovány zabezpečeným připojením a chráněny přístupovými právy s unikátními hesly oprávněných uživatelů. Všechny tyto systémy jsou standardní produkty, jejichž poskytovatelé garantují zajištění souladu zpracování dat s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

7. Jak údaje chráním?

Osobní údaje jsou pod stálou elektronickou a procedurální kontrolou zajištěnou prostřednictvím technických a organizačních opatření. Osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Právo na ochranu osobních údajů Vám zaručuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.
Technická opatření jsou pravidelně nejméně jedenkrát ročně bezpečnostně testována, organizační opatření jsou prověřována a zajišťována průběžně, nejméně však jedenkrát ročně.

8. Jak dlouho údaje uchovávám a zpracovávám?

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou trvá právní důvod jejich zpracování, případně nedojde-li k ukončení zpracování z jiných zákonných důvodů. V případě souhlasu dále zpracování trvá, dokud nebude souhlas s jejich zpracováním odvolán a nebude-li pak současně existovat jiný právní důvod pro další zpracování.

I v případě, že jste udělili se zpracováním osobních údajů souhlas, budou Vaše osobní údaje jakožto potenciálních zákazníků zpracovávány po dobu maximálně 5 let, ledaže poskytnete souhlas s prodloužením doby zpracování.
Po skončení doby zpracování (odpadnutí právního důvodu zpracování) budou Vaše osobní údaje nevratně zlikvidovány případně anonymizovány.

9. S kým údaje sdílím?

Údaje sdílím s následujícími subjekty:

Rozsah poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů je vždy omezen na údaje nezbytné pro naplnění účelu a poskytnutí závisí na právním základu zpracování.

Nepředávám osobní údaje příjemcům v třetích zemích (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

10. Jaká Vám garantuji práva?

Máte zejména právo:

11. Jak můžete uplatnit další svá zákonná práva?

Požadované úkony provedu v zákonem stanoveném rozsahu na základě Vaší žádosti. Jakékoliv Vaše žádosti, námitky, oznámení změn údajů a další Vaše požadavky přijímám na adrese info@optimalizovany-web.cz.

Jsou-li žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, mohu Vám účtovat poplatek v přiměřené výši nebo mohu odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany nabývají účinnosti dne 1. 12. 2021.

Copyright 2022 © Optimalizovaný-Web.cz